کاربرگ‌های صدور و تمدید احکام مدیران

کاربرگ‌های مربوط به صدور احکام
کاربرگ رزومۀ (خلاصه) عضو هیئت‌علمی برای تصدی سمت اجرائی
کاربرگ برنامه پیشنهادی عضو هیئت‌علمی برای تصدی سمت مدیر گروه
کاربرگ برنامه پیشنهادی عضو هیئت‌علمی برای تصدی سمت معاون در دانشکده/پژوهشکده
اطلاعات تماس:
29902222 و 29902221
president@sbu.ac.ir
کاربرگ‌های مربوط به تمدید احکام
کاربرگ رزومۀ (خلاصه) عضو هیئت‌علمی برای تمدید سمت اجرائی
کاربرگ برنامه پیشنهادی عضو هیئت‌علمی برای تمدید سمت مدیر گروه
کاربرگ گزارش عملکرد دورۀ قبل مدیر گروه در دانشکده برای تمدید مدیریت
کاربرگ برنامه پیشنهادی عضو هیئت‌علمی برای تمدید سمت معاون در دانشکده/پژوهشکده
کاربرگ گزارش عملکرد دورۀ قبل معاون دانشکده/پژوهشکده برای تمدید سمت معاونت