همکاران حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی​   سمت  شماره تماس
خانم هنگامه حیدری مسئول دفتر رئیس دانشگاه  29902221 و 29902222
آقای علی امیری مسئول دفتر رئیس دانشگاه   29902221 و 29902222
خانم الهام کمالی مسئول دفتر مدیر حوزۀ ریاست و روابط عمومی 29902221
خانم سپیده عرب رئیس اداره امور اجرایی و هماهنگی 29902287
خانم فاطمه خادمی رئیس اداره هیات‌ها و شوراها 29902295
خانم هدا جبلی کارشناس فناوری اطلاعات    29902222
آقای جعفر رسولی همکار دفتر ریاست  29902221
آقای شفیعی همکار دفتر ریاست  29902221
همکاران اداره‌ها:
روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
امور اجرایی و هماهنگی
امور هیات‌ها و شوراها