کاربرگ‌های پیشنهاد دستور جلسه

کاربرگ پیشنهاد دستور جلسه برای طرح در شورای دانشگاه
کاربرگ پیشنهاد دستور جلسه برای طرح در هیئت رئیسه دانشگاه  
کاربرگ درخواست استفاده از سالن شهید دکتر شهریاری در حوزۀ ریاست دانشگاه
اطلاعات تماس:
29902222 و 29902221
president@sbu.ac.ir