صفحه اصلی
پیام تبریک رئیس دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت آغاز سال نو و حلول ماه مبارک رمضان
  • 39849 بازدید

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم
 

یا مقلّب الْقلوب و الْأبْصار یا مدبّر اللّیْل و النّهار یا محوّل الْحوْل و الْأحْوال

 حوّلْ حالنا إلی أحْسن الْحال

 

بهــار، تجلـی نوزایـی برکات و نعمات خداونـدی و نـوروز، نمـاد نـو شدن و تجدیـد حیـات و جوانـیِ جهـان کهـن است. دگرگونـی شگـرف طبیعـت فرصتـی اسـت، بی‌بدیـل بـرای اندیشیـدن انسـان به عظمـت کبریایـی و ابهت یزدانـی، تا خویشتـن خـود را از نسیـان و غفلـت رهایـی بخشــد.

تقـارن بهـار طبیعـت با بهـار بندگـی، نویـد دهنـده سالـی اسـت، نیکـو تا با عبـادات سحرگاهـی و هم‌آوایـی با شکـوه شکفتـن در بهـاران، در ترنـم این رویـش، به تولــدی دوباره بیندیشیـم و بندگـی و خلـوص را به منصـه ظهـور برسانیـم.

پـرده بگـردان و بـزن سـاز نـو                هیـن کـه رسیـد از فلـک آواز نـو

در این هنگامـه بی‌بدیـل خلقـت و تقـارن حلــول دل‌انگیـز بهـار طبیعـت و طلیعـه روح نـواز بهــار قـرآن، سال نــو و عیـد نـوروز را به محضــر همـه خدمتگــزاران صدیـق نظام جمهـوری اسلامـی و جامعـه دانشگاهـی، استادان فرهیخــته، محققـان، پژوهشگـران، رؤسا، کارکنـان و یاوران علمـی و دانشجـویان دانشـگاه شهید بهشتـی، صمیمانـه تبریـک و شادبـاش می‌گویـم و امیـدوارم به فضـل الهی، در سال پیـش‌رو که طلیعـه آن با بهــار قـرآن و رمضـان مزیـن اسـت، شاهـد شکوفایـی دانایـی و مانایـی و ارائه‌ی دستاوردهـای مهـم و ارزشمنـد در عرصـه‌ی علـم و فنـاوری تـوأم با رشـد اخلاقـی و غنــای ارزش‌هـای فرهنگـی و انسانـی در جامعه اسلامـی باشیــم.

 

 

سید محمـودرضا آقامیری

رئیـس دانشگاه شهیـد بهشتـی

 

افزودن نظرات