مشاوران رئیس

حوزه ریاست و روابط عمومی​

دکتر سید مهدی میرساجدی
مشاور رئیس دانشگاه
دکتری هوافضا
استادیار دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا
29902222 و 29902221 
 m_mirsajedi@sbu.ac.ir
رزومه

امور پژوهشی

دکتر پیمان صالحی
مشاور رئیس دانشگاه
دکتری شیمی گرایش شیمی آلی
استاد پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
22431783
p-salehi@sbu.ac.ir
رزومه

امور زنان و خانواده

دکتر زهرا عبدخدائی
مشاور رئیس دانشگاه
دکتری روان‌شناسی بالینی
استادیار پژوهشکده خانواده
29902222
z_abdekhodaie@sbu.ac.ir
رزومه

امور پردیس‌ها و توسعه دانشگاه 

دکتر حسین کرمانیان
مشاور رئیس دانشگاه
دکتری
پالایش زیستی

دانشيار دانشکده مهندسی فناوری نوین
42451096
H_Kermanian@sbu.ac.ir
رزومه

امور اجرایی

دکتر جواد فخاری
مشاور رئیس دانشگاه
دکتری زیست شناسی - میکروبیولوژی
استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
22431925
j-fakhari@sbu.ac.ir
رزومه

امور راهبردی

دکتر لاله فرهنگ متین
مشاور رئیس دانشگاه
دکتری فیزیک
 
29902222 و 29902221 
رزومه

امور ارتباط با صنعت و جامعه

دکتر علی‌اکبر افضلیان
مشاور رئیس دانشگاه
دکتری مهندسی برق 
دانشيار دانشکده مهندسی برق (کنترل و قدرت)
29902222
afzalian [at] sbu.ac.ir
رزومه

 امور بین‌الملل

دکتر شکراله کریمیان
مشاور رئیس دانشگاه

دکتری مهندسی برق 
استادیار دانشکده مهندسی برق (الکترونیک و مخابرات)
29902222
s_karimian [at] sbu.ac.ir
رزومه