شرح اهداف راهبردی

اهداف راهبردی دانشگاه در چهار حوزه؛ آموزشی، پژوهشی، خدمات و فرهنگی است، تهیه و تدوین شده است. اهداف راهبردی دانشگاه، به‌طور کلی شامل دوازده بند است که رویکرد و خط‌مشی اساسی دانشگاه در هر یک از حوزه‌های ذکر شده را تبیین می‌کند.