رئیس دانشگاه 

آقای دکتر سید محمود‌رضا آقامیری

بیستمین رئیس دانشگاه شهید بهشتی 

آقای دکتر آقامیری دارای مدرک دکتری مهندسی انرژی هسته‌ای و استاد دانشکده مهندسی انرژی هسته‌ای دانشگاه هستند و از آبان‌ماه 1401 ریاست دانشگاه را بر‌عهده دارند.
رئیس دانشگاه بالاترین مقام اجرایی دانشگاه‌است که از جانب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به‌شورای عالی انقلاب‌فرهنگی پیشنهاد و با‌تأیید شورای عالی انقلاب‌فرهنگی و با‌حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می‌شود.
تماس با ریاست:
29902222 و 29902221
president@sbu.ac.ir