همکاران حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی​   سمت  شماره تماس
خانم الهام کمالی  مسئول دفتر رئیس دانشگاه  29902221 و 29902222
آقای علی امیری مسئول دفتر رئیس دانشگاه   29902221 و 29902222
آقای محمدرضا تیموری مسئول دفتر مدیر حوزۀ ریاست و روابط عمومی 29902221
خانم فاطمه خادمی کارشناس مسئول  29902287
خانم هدا جبلی کارشناس فناوری اطلاعات    29902287
آقای جعفر رسولی همکار دفتر ریاست  29902221
آقای سید باقر مرادبیگی همکار دفتر ریاست  29902221
همکاران اداره‌ها:
روابط عمومی و اطلاع‌رسانی
امور اجرایی و هماهنگی
امور هیات‌ها و شوراها