ارتباط با حوزه ریاست

22431604
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان مرکزی، دفتر حوزه ریاست